Informace pro žadatele a držitele výrobkového certifikátu 

Informace pro žadatele a držitele výrobkového certifikátu

Úvod

STAVCERT, zájmové sdružení právnických osob (dále jen STAVCERT), certifikační orgán č. 3023 (COV) provádí certifikaci produktů pro stavby a kovových konstrukcí na základě získaného osvědčení o akreditaci od Národního akreditačního orgánu – Českého institutu pro akreditaci o.p.s. podle normy ČSN EN ISO/IEC 17065. Specifikace je uvedena v příloze osvědčení o akreditaci CO.

Všeobecná ustanovení

Certifikát o shodě výrobku prokazuje, že výrobek je ve shodě s normou uvedenou na certifikátu.

Postup certifikace

Všichni zájemci o certifikaci mají rovnocenný přístup k certifikačnímu orgánu a nejsou vůči nim uplatňovány nepatřičné finanční nebo jiné podmínky. Certifikační orgán uplatňuje své postupy nediskriminačním způsobem.

STAVCERT, zájmové sdružení právnických osob poskytuje zájemcům o certifikaci relevantní informace týkající se požadovaného typu certifikace a v případě zájmu zašle formulář „Objednávka certifikace“ pro STAVCERT, zájmové sdružení právnických osob nebo je k dispozici na www.stavcert.cz.

Součástí objednávky je i požadavek na zaslání podkladů týkajících se objednatele/ žadatele o certifikaci.

Vyplněnou a podepsanou objednávku zašle objednatel certifikačnímu orgánu.

Zástupce certifikačního orgánu přezkoumá objednávku a v případě potřeby dohodne se žadatelem rozsah dokladů, které je potřeba zaslat před zahájením certifikačního procesu.

Platnost

Toto certifikační schéma platí pro posuzování výrobků pro stavby, které se provádí systémem 2+, tj. certifikace systému řízení výroby na základě počáteční inspekce výrobního závodu a posouzení systému řízení výroby. Výčet platných norem pro jednotlivé výrobky je uveden ve specifikaci norem uvedených v příloze osvědčení o akreditaci.

Stanovení charakteristik týkající se provádění inspekce

Inspekce zahrnuje:

 • Počáteční posouzení systému řízení výroby včetně přezkoumání podkladů předložených výrobcem

 • Vydání inspekční zprávy o počátečním posouzení

 • Dozor (dohled) systému řízení výroby:

   • Běžná inspekce

   • Mimořádná inspekce

   • Činnosti v případě neshody

   • Procesní schéma certifikace

   • Kontrolní listy se specifikacemi

Počáteční inspekce výrobního závodu a posouzení systému řízení výroby

Účelem počáteční inspekce výrobního závodu a posouzení systému řízení výroby je zjištění, zda jsou splněny nezbytné podmínky, týkající se personálu a zařízení pro zajištění správné výroby i zda existuje příslušné řízení výroby, které je vhodné.

COV ověřuje minimálně:

 • dokumentaci pro řízení výroby včetně technologických předpisů a případných dalších dokumentů (příručka jakosti, organizační směrnice, řády atd.) a posoudí jejich ustanovení, zvláště jsou-li v souladu s příslušnými požadavky pro výrobu a řízení výroby;

 • dostupnost aktuální základní dokumentace pro inspekci výrobny na příslušných místech, a zda tuto dokumentaci mají příslušní pracovníci;

 • je-li k dispozici všechno nezbytné vybavení a zařízení pro provádění nezbytných inspekcí, zkoušek zařízení, vstupních složek (materiálů, komponentů) a finálních výrobků;

 • znalosti, výcvik a zkušenosti personálu pro výrobu a řízení výroby;

 • zda úvodní zkoušky (zkoušky typu výrobku, průkazní zkoušky, atd.) byly provedeny v souladu s technickými normami;

 • další skutečnosti dle rozhodnutí COV v návaznosti na konkrétní podmínky.

Zjištěné skutečnosti jsou zaznamenávány ve zjištění při inspekci.

Přezkoumání

Vyhodnotí se inspekční zpráva o počátečním posouzení, zda byla zjištěna shoda se specifikovanými požadavky.

Rozhodování o certifikaci

Na základě kladných výsledků při přezkoumání rozhodne COV o udělení certifikátu.

Podrobný popis pro udělování certifikace je uveden v procesním schématu inspekce systému řízení výrobků pro stavby.

Dozor systému řízení výroby

Dozor (dohled) nad plněním kritérií, na základě kterých byl vydán certifikát je prováděn v souladu s kritérii uvedenými v příslušné harmonizované normě, pokud není uvedeno provádí se minimálně jedenkrát ročně.

Veškerá zjištění při dozoru (dohledu) musí být dokumentována.

Pokud držitel certifikátu provede modifikaci produktu, certifikační orgán posoudí, zda ohlášené nebo zjištěné změny vyžadují další zkoumání. V případě, že ohlášené změny vyžadují další zkoumání, požádá písemně držitele certifikátu, aby do zjištění výsledků dalšího zkoumání, neuváděl do oběhu certifikovaný výrobek.

Mimořádná inspekce

Mimořádnou inspekci provádí COV, když:

 • jsou zjištěny během běžné inspekce (nové inspekce) některé nesrovnalosti;

 • výroba byla přerušena na období delší než 6 měsíců;

 • na žádost výrobce, například proto, že se změnily podmínky výroby

Činnosti v případě zjištěné neshody

Zjistí-li COV neshodu, na kterou výrobce dostatečně a včas nereagoval, musí požádat výrobce o nápravu těchto neshod v co nejkratším termínu nejpozději do 3 měsíců. Účinnost opatření k nápravě musí ověřit COV.

Pozastavení nebo odnětí certifikátu

Při neplnění podmínek dozoru (dohledu) nebo při nesprávném použití certifikátu popř. certifikační značky může certifikační orgán pozastavit nebo odejmout certifikát.

Platnost pozastaveného certifikátu se může obnovit na základě kladných výsledků při šetření nedostatků. Při nesplnění nedostatků odejme certifikační orgán certifikát.

Zrušení certifikátu

Zrušit certifikát může ředitel STAVCERTu pouze na základě písemné žádosti certifikovaného subjektu nebo po zjištění, že certifikovaný klient již neexistuje.

Stížnosti a odvolání

COV informuje žadatele o certifikaci již při vstupním jednání, mino jiné o možnosti podání námitek k procesu certifikace. Všechny námitky a stížnosti jsou registrovány v „knize námitek“. Pro omezení opakování námitek a stížností jsou evidována nápravná opatření a z nich vyplývající preventivní opatření.


Procesní schéma inspekce systému řízení výroby výrobků pro stavby


V Praze dne 7.9.2015