Informace pro žadatele o inspekci 

Úvod

STAVCERT, zájmové sdružení právnických osob (dále jen STAVCERT) inspekční orgán typu A č. 4020 podle normy ČSN EN ISO/IEC 17020 provádí inspekci řízení výrobků pro stavby a inspekci svařování kovových materiálů na základě získaného osvědčení o akreditaci od Národního akreditačního orgánu – Českého institutu pro akreditaci o.p.s.

Inspekce systému řízení výroby výrobků pro stavby

Účel

Stanovit jednotný postup při výkonu inspekční činnosti v oboru systému řízení výroby výrobků pro stavby.

Rozsah

Před uzavřením smlouvy určený pracovník inspekčního orgánu posoudí, zda:

 • požadavky na inspekci jsou jasně stanoveny, dokumentovány a pochopeny;

 • inspekční orgán je schopen poskytnout inspekční službu odpovídající rozsahu požadované inspekce

Na základě potvrzení žádosti o inspekci je uzavřena se žadatelem smlouva o kontrolní činnosti. Součástí smlouvy jsou mimo jiné i závazky objednatele (žadatele) k dodržování dohodnutých podmínek.

Postup

Postup zahrnuje:

 • Počáteční posouzení systému řízení výroby včetně přezkoumání podkladů předložených výrobcem nebo dovozcem;

 • Zkoušení vzorků

 • Vydání inspekční zprávy o počátečním posouzení

 • Trvalý dozor výroby a/nebo řízení výroby výrobků:

   • Běžná inspekce

   • Mimořádná inspekce

   • Činnosti v případě neshody

 • Procesní schéma inspekce

 • Kontrolní listy se specifikacemi

Počáteční posouzení systému řízení výroby

Účelem počáteční inspekce je zjištění, zda jsou splněny nezbytné podmínky, týkající se personálu a zařízení pro zajištění správné výroby, i zda existuje příslušné řízení výroby, které je vhodné.

Inspekční orgán ověřuje minimálně:

 • dokumentaci pro řízení výroby včetně technologických předpisů a případných dalších dokumentů (příručka jakosti, organizační směrnice, řády atd.) a posoudí jejich ustanovení, zvláště jsou-li v souladu s příslušnými požadavky pro výrobu a řízení výroby;

 • dostupnost aktuální základní dokumentace pro inspekci výrobny na příslušných místech, a zda tuto dokumentaci mají příslušní pracovníci;

 • je-li k dispozici všechno nezbytné vybavení a zařízení pro provádění nezbytných inspekcí, zkoušek zařízení, vstupních složek (materiálů, komponentů) a finálních výrobků;

 • znalosti, výcvik a zkušenosti personálu pro výrobu a řízení výroby;

 • zda úvodní zkoušky (zkoušky prototypu výrobku, průkazní zkoušky, atd.) byly provedeny v souladu s technickými normami;

 • další skutečnosti dle rozhodnutí inspekčního orgánu v návaznosti na konkrétní podmínky.

Postup a zjištěné skutečnosti jsou zaznamenávány ve zjištění při inspekci.

Kontrolní otázky pro počáteční posouzení systému řízení výroby a průběžného dohledu jsou v příloze tohoto postupu.

Zkoušení vzorků

K prokázání důvěry výsledků výroby a řízení výroby provede inspekční orgán namátkové zkoušky výrobků. Spolupracující akreditovanou zkušební laboratoř ke zkoušení vzorků výrobku určí pracovník určený k provedení inspekce.

 • určený pracovník inspekčního orgánu zpracuje požadavek na provedení specifikovaných zkoušek;

 • pracovník inspekčního orgánu nebo proškolený pracovník zkušební laboratoře odebere vzorky podle postupů uvedených v příslušných normách pro daný výrobek; v případě, že neexistuje norma pro vzorkování, rozhoduje o množství, způsobu a místě odběru pověřený pracovník inspekčního orgánu;

 • zkušební laboratoř provede stanovené zkoušky v souladu s příslušnými zkušebními normami, výsledky zkoušek zaznamená do protokolu o zkouškách;

 • protokol o zkouškách předá zkušební laboratoř inspekčnímu orgánu.

Vydání inspekční zprávy o počátečním posouzení a certifikátu systému řízení výroby

Pokud zkoušky vzorků odpovídají technické specifikaci a výrobcem je zajištěno řádné fungování výroby rozhodne vedoucí inspekčního orgánu o vydání Inspekční zprávy o počátečním posouzení a inspekčního certifikátu. Tuto zprávu a certifikát obdrží výrobce v jednom vydání.

Inspekční certifikát nemá uvedenou dobu platnosti, protože inspekce platí k době vydání zprávy nebo certifikátu.

Trvalý dozor systému řízení výroby

Běžná inspekce

Základním cílem běžné inspekce je kontrola, zda nezbytné podmínky výroby a odsouhlaseného řízení výroby jsou dodržovány. K tomuto účelu je Inspekční zpráva o počátečním posouzení použita jako podklad k odsouhlasení řízení výroby.

Inspekční orgán provádí běžnou inspekci nejméně 1 x ročně.

Výrobce je odpovědný za dodržování systému řízení výroby. Pokud jsou provedeny podstatné změny na výrobně, systému řízení výroby nebo dokumentaci systému jakosti řízení výroby, výrobce je povinen tuto skutečnost oznámit inspekčnímu orgánu, který dle závažnosti změn může požadovat novou inspekci.

Při běžné inspekci posuzuje inspekční orgán minimálně:

 • výrobu, postupy odběru vzorků a zkoušení;

 • zaznamenané údaje;

 • výsledky zkoušek, získaných z kontroly během inspekčního období;

 • zda požadované zkoušky nebo postupy byly prováděny ve vhodné četnosti;

 • zda výrobní zařízení bylo kontrolováno a údržba byla prováděna dle plánu;

 • zda zkušební zařízení bylo udržováno a kalibrováno dle plánu;

 • činnosti, které následovaly při jakékoliv zjištěné neshodě;

 • dodací listy a prohlášení o shodě, pokud je požadováno;

 • další skutečnosti dle rozhodnutí inspekčního orgánu v návaznosti na konkrétní podmínky.

Postup a zjištěné skutečnosti jsou zaznamenávány ve zjištění při inspekci.

Při posuzování výroby a výrobků z betonu se posuzuje podle ČSN EN 206-1 příloha C

Inspekční orgán během každé inspekce odebere namátkově vzorky pro zkoušení z běžné výroby. Tyto výsledky porovná s výsledky zkoušek výrobce z běžné výroby.

O vyhodnocení běžné inspekce vydá inspekční orgán Inspekční zprávu při běžné inspekci, kterou obdrží výrobce v jednom vydání.

Mimořádná inspekce

Mimořádnou inspekci provádí inspekční orgán, když:

 • jsou zjištěny během běžné inspekce (nové inspekce) některé nesrovnalosti;

 • výroba byla přerušena na období delší než 6 měsíců;

 • na žádost výrobce, například proto, že se změnily podmínky výroby;

 • je požadavek certifikačního orgánu.

Rozsah, druh a čas mimořádné inspekce záleží na dané situaci.

Činnosti v případě neshody

Zjistí-li inspekční orgán neshodu, na kterou výrobce dostatečně a včas nereagoval, musí požádat výrobce o nápravu těchto neshod v co nejkratším termínu. Opatření k nápravě musí ověřit inspekční orgán.

Pokud výsledky mimořádné inspekce nevyhoví, inspekční orgán ihned toto sdělí výrobci a certifikačnímu orgánu.Procesní schéma inspekce systému řízení výroby výrobků pro stavby
Inspekce svařování kovových materiálů WPQR

Účel

Kvalifikované postupy svařování WPQR (Welding Procedure Qualification Record - Záznam o kvalifikaci postupu svařování), se používají na základě požadavku, smlouvy, norem, technických nebo právních předpisů.

Písemně stanovený a schválený postup svařování je předpokladem splnění stanovených svářečských a kontrolních operací během svařování výrobcem

Stanovení a kvalifikace postupů svařování kovových materiálů - Zkouška postupu svařování - Část 1: Obloukové a plamenové svařování ocelí a obloukové svařování niklu a slitin niklu

Kvalifikace dle ČSN EN ISO 15614-1:2005

Stanovení a kvalifikace postupů svařování kovových materiálů - Zkouška postupu svařování - Část 2: Obloukové svařování hliníku a jeho slitin

Schvalování dle ČSN EN ISO 15614-2:2006

Stanovení a kvalifikace postupů svařování kovových materiálů. Kvalifikace na základě vyzkoušených svařovacích materiálů

Kvalifikace dle ČSN EN ISO 15610:2004

Stanovení a kvalifikace postupů svařování kovových materiálů. Kvalifikace na základě předchozí svařečské zkušenosti

Kvalifikace dle ČSN EN ISO 15611:2004

Stanovení a kvalifikace postupu svařování kovových materiálů. Kvalifikace na základě normalizovaného postupu svařování

Kvalifikace dle ČSN EN ISO 15612:2005

Stanovení a kvalifikace postupu svařování kovových materiálů. Kvalifikace na základě předvýrobní zkoušky svařování

Kvalifikace dle ČSN EN ISO 15613:2005

Postup

Kvalifikace postupů svařování kovových materiálů WPQR na základě zkoušek postupů obloukového a plamenového svařování ocelí a obloukového svařování niklu a slitin niklu dle ČSN EN ISO 15614-1

Počáteční posouzení výrobce

Objednávka

Výrobce, požadující Kvalifikaci postupu svařování WPQR zašle písemnou objednávku s přesným vymezením místa svařování, použitého svařovacího zařízení a návrhem termínu zkoušky. Tuto objednávku zašle na pracoviště Brno.

Přílohou objednávky je dokumentace v následujícím rozsahu:

 • Předběžná specifikace postupu svařování pWPS dle ČSN EN ISO 15609-1,2

 • Dokumenty kontroly základního materiálu dle ČSN EN 10204

 • Dokumenty kontroly svařovacího materiálu dle ČSN EN 10204

 • Osvědčení o zkoušce svářeče dle ČSN EN 287-1, ČSN EN ISO 9606-4

Svářečský inženýr – specialista IO eviduje příjem objednávky. Technický vedoucí IO přezkoumá objednávku a určí pro zkoušku odborného pracovníka pro oblast IP 2 - inspektora IO a informuje o tom výrobce.

Přezkoumání a potvrzení objednávky

Inspektor IO prověří, zda výrobce má vhodné svařovací zařízení umožňující kontrolovat předepsané parametry svařování, svářeče s platným oprávněním dle ČSN EN 9606-1, ČSN EN 9606-4 a zabezpečen svářečský dozor s kvalifikací dle ČSN EN ISO 14731. Po dohodě s výrobcem stanoví datum svařování zkušebního kusu včetně upřesnění rozsahu požadované dokumentace. Současně informuje výrobce o rozsahu požadovaných nedestruktivních a destruktivních zkoušek.


Svařování zkušebních kusů

Výrobce poskytne prostory, zařízení a základní a svařovací materiály pro svařování zkušebních kusů. V průběhu celého procesu svařování je přítomen inspektor IO. Inspektor IO je povinen dodržovat všechna bezpečnostních ustanovení dle příslušných českých norem pro metody svařování (ČSN 05 0600, ČSN 05 0601, ČSN 05 0610, ČSN 05 0630) a další podle místních podmínek, kde je svařování zkušebního kusu prováděno.

Předběžná specifikace postupu svařování – pWPS

Předběžná specifikace Postupu svařování pWPS dle ČSN EN ISO 15609-1,2 obsahuje všechny potřebné údaje včetně parametrů svařování. Svar, na který se vztahuje použitý postup svařování ve výrobě, musí být reprezentován normalizovaným zkušebním kusem nebo kusy, podle článku č.6.1 ČSN EN ISO 15614-1

Zkušební kus

Zkušební kus musí splňovat normou ČSN EN ISO 15614-1 stanovené rozměry, být řádně označen a jeho příprava musí být v souladu s pWPS, se kterou musí být svářeč prokazatelně seznámen.


Provedení zkoušky

Výrobce vytvoří při zkoušce svařování takové podmínky na pracovišti svářeče, aby inspektor IO mohl nerušeně provést kontrolu přípravy zkušebního kusu a v průběhu svařování sledovat, jak jsou dodržovány parametry svařování dle pWPS. Během svařování kontroluje inspektor IO dodržování tohoto postupu a současně provádí případnou korekci parametrů svařování. Dozor nad svařováním provádí inspektor IO, který před svářením označí zkušební kusy a zkušební tyče svoji značkou. Kromě toho musí být zkušební kus označen

 • číslem pWPS,

 • znakem polohy svařování a pořadovým číslem zkušebního vzorku

Kontrola a zkoušení zkušebních kusů

Vizuální kontrola provedeného svaru zkušebního kusu

Po skončení svařování provede inspektor IO vizuální kontrolu dle ČSN EN ISO 17637. Pro zajištění kontroly a měření svarů má inspektor IO vždy k dispozici potřebná měřidla a pomůcky.

Výsledek nálezu vad dle ČSN EN ISO 5817 vyhodnotí inspektor IO dle kritérií uvedených v čl. 7.3 ČSN EN ISO 15614-1 a vystaví Protokol o vizuální kontrole dle ČSN EN ISO 17637.

Nedestruktivní a destruktivní zkoušky provedeného svaru zkušebního kusu

Zkouška na povrchové trhliny, zkouška radiografická, zkouška ultrazvukem a destruktivní zkoušky jsou zadávány jen akreditovaným laboratořím, případně laboratořím, u kterých si IO STAVCERT provedl zákaznický audit. Zkoušku prozářením musí vyhodnocovat jen pracovník s kvalifikací LEVEL II podle ČSN EN ISO 9712. Tiskopisy o zkoušce prozářením musí obsahovat údaje o podmínkách prozařování a vyhodnocení vzorku.

Posuzování výsledků nedestruktivních a destruktivních zkoušek

Po ukončení požadovaných zkoušek předloží inspektor IO záznam o zkoušce svaru a ostatní dokumentaci o zkouškách potvrzenou přiděleným razítkem k posouzení svářečskému inženýru – specialistovi IO v rozsahu dle tab. č.1 ČSN EN ISO 15614-1

Svářečský inženýr - specialista IO zkontroluje jejich formální úplnost a správnost hodnocení výsledků s ohledem na stanovená kriteria přípustnosti.

Vydání Inspekční zprávy

Zpracování inspekční zprávy

Na základě všech předložených dokladů (dle 3.1.2 a 3.1.5) vystaví svářečský inženýr - specialista IO Inspekční zprávu, která je Kvalifikací postupu svařování WPQR

Schvalování inspekční zprávy

Inspekční zprávu se všemi přílohami předkládá svářečský inženýr - specialista IO technickému vedoucímu IO ke schválení.

Předání Inspekční zprávy

Schválený originál Inspekční zprávy předá svářečský inženýr - specialista IO výrobci spolu se všemi přílohami dokumentů a protokolů.

Archivování vydaných Inspekčních zpráv

Kopie Inspekčních zpráv včetně příloh dokumentů a protokolů zkoušek jsou archivovány na pracovišti STAVCERTu v Brně. Odpovědnost za uložení a archivaci těchto dokumentů má svářečský inženýr – specialista IO.

Schvalování postupů svařování kovových materiálů na základě zkoušek postupů obloukového svařování hliníku a jeho slitin dle ČSN EN ISO 15614-2

Počáteční posouzení výrobce

Počáteční posouzení výrobce se provádí dle 3.1.1

Svařování zkušebních kusů

Svařování zkušebních kusů se provádí dle 3.1.2

Kontrola a zkoušení zkušebního kusu

Kontrola a zkoušení zkušebního kusu se provádí dle 3.1.4. Druh nedestruktivních a destruktivních zkoušek stanoví tabulka č.l ČSN EN ISO 15614-2. Vizuální kontrola provedeného svaru zkušebního kusu se provádí dle bodu č.3.1.3

Posuzování výsledků nedestruktivních a destruktivních zkoušek

Posuzování výsledků nedestruktivních a destruktivních zkoušek se provádí dle 3.1.4

Vydání Inspekční zprávy

Vydání Inspekční zprávy se provádí dle 3.1.5

Stanovení a kvalifikace postupů svařování kovových materiálů na základě vyzkoušených svařovacích materiálů dle ČSN EN ISO 15610

Posouzení dokumentace

Objednávka

Výrobce, požadující stanovení a kvalifikaci postupu svařování WPQR, zašle písemnou objednávku, kterou svářečský inženýr-specialista IO potvrdí a zaregistruje.

Dokumentace předkládaná výrobcem

Výrobce předkládá dokumentaci v následujícím rozsahu:

 • Specifikace základního materiálu podle odpovídajících ČSN EN 10204

 • Specifikace přídavného materiálu podle odpovídajících ČSN EN 10204

 • Příslušná pWPS podle ČSN EN ISO 15609-1,2 vhodná pro dané použití

Stanovení a kvalifikace postupů svařování kovových materiálů na základě předchozí svářečské zkušenosti dle ČSN EN ISO 15611

Posouzení dokumentace

Objednávka

Výrobce, požadující stanovení a kvalifikaci postupu svařování WPQR, zašle písemnou objednávku, kterou svářečský inženýr-specialista IO potvrdí a zaregistruje.

Dokumentace předkládaná výrobcem

Výrobce předkládá následující dokumentaci:

 • Příslušná pWPS podle ČSN EN ISO 150609-1,2

 • Dokumentace o předchozí zkušenosti dle ČSN EN ISO 15611

Schvalování postupu svařování kovových materiálů na základě normalizovaného postupu svařování pro obloukové svařování dle
ČSN EN ISO 15612

3.5.1 Posouzení dokumentace

Objednávka

Výrobce požadující schválení postupu svařování WPQR, zašle písemnou objednávku, kterou svářečský inženýr – specialista IO potvrdí a zaregistruje.

Dokumentace předkládaná výrobcem

Výrobce předkládá následující dokumentaci:

 • Příslušná pWPS podle ČSN EN ISO 15609-1,2

 • Dokumentace o provedených zkouškách ve smyslu čl. 5.1. ČSN EN ISO 15612

Schvalování postupu svařování kovových materiálů na základě předvýrobní zkoušky svařování dle ČSN EN ISO 15613

Počáteční posouzení výrobce

Počáteční posouzení výrobce se provádí podle 3.1.1. Zkušební kus, na který se vztahuje použitý postup svařování ve výrobě, musí odpovídat skutečným podmínkám při svařování výrobních dílů podle čl. 6 ČSN EN ISO 15613

Kontrola a zkoušení zkušebních kusů

Rozsah nedestruktivních a destruktivních zkoušek stanoví technický expert IO podle tabulky č. l ČSN EN ISO 15614-1, nebo ČSN EN ISO 15614-2 s přihlédnutím k čl. č.7 ČSN EN ISO 15613


Procesní schémata pro postupy svařování kovových materiálů
Seznam specifikací pro postupy svařování kovových materiálů

ČSN EN ISO 15607:2004 Stanovení a kvalifikace postupů svařování kovových materiálů - Všeobecná pravidla

ČSN EN ISO 15609-1:2005 Stanovení a kvalifikace postupů svařování kovových materiálů Stanovení postupu svařování Část 1 : Obloukové svařování

ČSN EN ISO 15609-2:2003 Stanovení a kvalifikace postupů svařování kovových materiálů Stanovení postupu svařování Část 1 : Plamenové svařování

ČSN EN ISO 15614-1:2012 Stanovení a kvalifikace postupů svařování kovových materiálů Zkouška postupu svařování Část 1 : Obloukové a plamenové svařování ocelí a obloukové svařování niklu a slitin niklu

ČSN EN ISO 15614-2:2008 Stanovení a schvalování postupů svařování kovových materiálů

Část 4 : Zkoušky postupů obloukového svařování hliníku a jeho slitin

ČSN EN ISO 15610:2004 Stanovení a kvalifikace postupů svařování kovových materiálů. Kvalifikace na základě vyzkoušených svařovacích materiálů

ČSN EN ISO 15611:2004 Stanovení a kvalifikace postupů svařování kovových materiálů. Kvalifikace na základě předchozí svářečské zkušenosti

ČSN EN ISO 15612:2004 Stanovení a kvalifikace postupů svařování kovových materiálů. Kvalifikace na základě normalizovaného postupu svařování

ČSN EN ISO 15613:2005 Stanovení a kvalifikace postupů svařování kovových materiálů. Kvalifikace na základě předvýrobní zkoušky svařování

ČSN EN ISO 17660-1:2007 Svařování - Svařování betonářské oceli - Část 1: Nosné svarové spoje

ČSN EN ISO 17660-2:2007 Svařování - Svařování betonářské oceli - Část 2: Nenosné svarové spojeČSN EN 287-1:2012 Svařování – Zkoušky svářečů – Tavné svařování Část 1 Ocel

ČSN EN ISO 9606-2:2005 Svařování-Zkoušky svářečů-Tavné svařování Část 2 Hliník a jeho slitiny

ČSN EN ISO 14731:2007 Svářečský dozor – Úkoly a odpovědnosti

ČSN EN ISO 5817 Svarové spoje ocelí zhotovených obloukovým svařováním. Směrnice pro určování stupňů jakosti

ČSN EN 10204:2005 Kovové výrobky Druhy dokumentů kontroly

ČSN EN ISO 6520 –1:2008 Svařování a příbuzné procesy – Klasifikace geometrických vad kovových materiálůStížnosti a odvolání

Odvolání, stížnosti a spory (dále v textu uváděno pod označením námitky) mohou být uplatněny dodavateli nebo jinými stranami ústně nebo písemně.

V procesu inspekce mohou být námitky vzneseny:

 • při uzavírání smlouvy;

 • při inspekci;

 • proti inspekční zprávě.

Námitky při uzavírání smlouvy jsou řešeny novým návrhem smlouvy.


Ústní námitky a připomínky při inspekci a dozoru přijímají pracovníci inspekčního orgánu. Pokud je považují za oprávněné, pak nápravu zajišťují neprodleně a o způsobu vyřízení informují vedoucího inspekčního orgánu, který může vydat doplňující pokyny.


Písemné námitky řeší námitková komise, která je jmenována vedoucím inspekčního orgánu pro podanou námitku. Doručené písemné námitky eviduje ekonom v knize námitek, která obsahuje:

 • datum doručení jméno a adresu stěžovatele;

 • předmět námitky;

 • zhodnocení námitky;

 • jméno pracovníka, který námitku vyřídil;

 • datum vyřízení námitky.Pokud námitky uzná námitková komise za oprávněné, navrhne vedoucí inspekčního orgánu opatření k nápravě.

Vyřízení námitek oznámí vedoucí inspekčního orgánu stěžovateli do 30 dnů po jejich obdržení.

Námitky proti odmítnutí udělení, odnětí certifikátu se řídí tímto postupem, a může je uplatnit zákazník do 15 dnů od data doručení rozhodnutí.