Informace pro žadatele a držitele personálního certifikátu 

Informace pro žadatele a držitele personálního certifikátu

1.Všeobecně

Tento dokument podává žadateli o zkoušku (nebo zkoušky) v oblasti tavného svařování kovů základní informace o požadavcích na zkoušku a jejím průběhu. Vychází z dokumentu „Postup certifikace a ověřování způsobilosti žadatele certifikace osob v oblasti svařování“.

Tento dokument obsahuje také postup pro schvalování svařečů pro oblast tlakových zařízení v rámci Uznané nezávislé organizace (UNO).

Certifikační orgán pro certifikaci osob STAVCERT (CO) je akreditován Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. pod označením P3026. Český institut je signatářem vzájemné dohody o uznávání, certifikáty vydané STAVCERTem jsou tímto uznávány po celém světě.

STAVCERT má sídlo v Praze, Jablonského 640/2, 170 00 Praha.

Pracoviště pro oblast svařování, certifikaci osob a schvalování svařečů pro PED je v Brně,

Veveří 2581/ 102, 616 00 Brno – zároveň korespondenční adresa.

1.1.Normy pro zkoušky svařečů

Certifikační orgán provádí zkoušky v následujících oblastech a podle následujících technických norem:

Označení technické normy

Akreditace

ČSN EN ISO 9606-1 Zkoušky svářečů - Tavné svařování - Část 1: Oceli

Ano

ČSN EN ISO 9606-2 Zkoušky svářečů - Tavné svařování – Část 2: Hliník a hliníkové slitiny

Ano

ČSN EN ISO 9606-3 Zkoušky svářečů - Tavné svařování -Část 3: Měď a slitiny mědi

Ano

ČSN EN ISO 9606-4 Zkoušky svářečů - Tavné svařování - Část 4: Nikl a slitiny niklu

Ano

ČSN EN ISO 9606-5 Zkoušky svářečů - Tavné svařování - Část 5: Titan a slitiny titanu, zirkon a slitiny zirkonu

Ano

ČSN EN ISO 9606-1 Zkoušky svářečů - Tavné svařování - Část 1: Oceli ČSN EN ve spojení s doplňkovou zkouškou dle ČSN EN 12732, dle přílohy A - Zařízení pro zásobování plynem, Svařované ocelové potrubí - Funkční požadavky

Ano

Sloupec „Akreditace“ označuje oblasti a technické normy, které jsou předmětem akreditace Českým institutem pro akreditaci.

Dále je vystavováno svářečům certifikovaným podle ČSN EN ISO 9606-1 schválení svařečů pro provádění nerozebíratelných spojů na tlakových zařízeních (podle Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/68/EU a dle Nařízení vlády NV 219/2016 tzv. PED).

Odkazy na uvedené normy jsou v dalším textu nahrazeny zněním „Normy pro zkoušky svářečů“.

1.2.Místo zkoušky

Zkoušky se konají:

- ve schválených svářečských školách (SSŠ) nebo

- na jiném schváleném pracovišti (JSP)

Zkoušky probíhají pouze na pracovištích, která jsou pro dané zkoušky vhodná. Technickou vhodnost pracoviště, včetně potřebného zařízení a vybavení prověřuje pracovník certifikačního orgánu/ UNO, zpravidla pověřený zkušební orgán.

Pokud si žadatel přeje provést zkoušku na jiném pracovišti, je nutné toto pracoviště prověřit a schválit. Mimo prověření technické způsobilosti pracoviště pro daný druh svařování je nutný pokyn pro zahájení svařování odpovědným pracovníkem pracoviště.

2.Registrace žádosti o certifikaci svařečů tavného svařování kovů nebo také o schválení svařeče pro PED

Cílem tohoto postupu je zajistit nezbytné identifikační údaje o žadateli a druh zkoušky, kterou si žadatel přeje provést, a připravit podmínky pro provedení této zkoušky.

2.1.Žádost o zkoušku/certifikaci

Žadatel žádá o zkoušku buďto:

a) prostřednictvím schválené svařečské školy v případě zkoušek na této svařečské škole, nebo

b) prostřednictvím ZO v případě zkoušek mimo svařečské školy tzn.na jiném schváleném pracovišti, nebo

v případě, že žadatel kontaktuje přímo certifikační orgán, pracovník CO mu sdělí možnosti absolvování zkoušky, které jsou nebo by mohly být pro daného žadatele nejvhodnější.

Žádost žadatel podává na formuláři Žádost o zkoušku (část A společného formuláře F14). Dle vybraného způsobu registrace postupuje žadatel následovně:

ad a) žadatel připraví žádost s pomocí zástupce schválené svařečské školy, který úplnou žádost předá ZO;

ad b) žadatel předá žádost přímo do rukou ZO.

Žádost žadatele musí obsahovat:

- Osobní údaje, včetně kontaktní adresy

- Předpokládané místo zkoušky

- Označení požadované kvalifikace

- Další požadavky (například zda požaduje absolvovat zkoušku odborných znalostí, žádá o odsouhlasení pro tlaková zařízení nebo svařování na plynových zařízeních)

- Požadavek na způsob prodloužení certifikátu pro ČSN EN ISO 9606-1

- Podpis žadatele na žádosti

Úmysl podat žádost o zkoušku musí být ze strany žadatele komunikován v dostatečné předstihu, aby bylo možno zkoušku zajistit. Žádost musí být podána (včetně podpisu žadatele) nejpozději před zahájením zkoušky.

Vyplněnou žádost včetně identifikace žadatele a jeho zdravotní způsobilosti ( viz. 2.2) ověří zkušební orgán před zahájením zkoušky. Tímto ověřením zkušební orgán také prohlašuje, že si není vědom žádného střetu svých zájmů s osobou žadatele. Podpisem žádosti o certifikační zkoušku svařeče ZO je žádost ověřena a přijata.

Žádosti o zkoušku je nutné vyplnit do aktuálně platných vzorů formuláře F14 pro jednotlivé technické normy.

F14a

Žádost o certifikační zkoušku svařeče (včetně dohod o mlčenlivosti a používání certifikátu)/Protokol o zkoušce

ČSN EN ISO 9606-1, včetně PED (+ ČSN EN 12732- GAS)

F14b

Žádost/Protokol ISO 9606- 2

F14c

Žádost/Protokol ISO 9606- 3, 4, 5

Tyto vzory žádostí udržuje administrativní pracovník a schvaluje je vedoucí CO.

V případě požadavku na zkoušku podle ČSN EN 12732 (GAS) je nutné dále postupovat dle kap. 10.

Žadatel o zkoušku svařeče potvrzuje podpisem na žádosti, že se seznámil s dokumentem STAVCERTu „Požadavky na žadatele certifikace osob v oblasti svařování“, který popisuje práva a povinnosti související s ochranou osobních údajů, důvěrnost informací, nestrannost zájmů a dohodu o využívání certifikátu.

Žadatel má možnost v rozumných mezích podat žádost o přizpůsobení se jeho zvláštním potřebám pro průběh jednotlivých částí zkoušky svařeče.

CO musí požadavky ověřit a v rozumné míře vyhovět s přihlédnutím k požadavkům, které jsou uvedeny v příslušné normě pro zkoušky svařečů.

Jedná se např. o možnost provedení ústní zkoušky místo písemného testu (viz kap. 3.1).

V žádosti o zkoušku je potřeba uvést u kolonky „Zkouška odborných znalostí“ ANO + poznámku ústně.

O jiných požadavcích v rámci zvláštních potřeb pro zkoušku svařeče, je nutné písemně zažádat u vedoucího CO, který rozhodne o dalším postupu.

2.2.Další požadavky pro připuštění svařeče ke zkoušce

K praktické zkoušce musí být žadatel vybaven vhodným pracovním oděvem, obuví a příslušnými osobními ochrannými pomůckami.

Žadatel se musí prokázat dokladem o zdravotní způsobilosti. Pro všechny druhy zkoušek svařečů musí mít žadatel platnou lékařskou prohlídku. Prohlídka nesmí být starší než 4 roky v případě svařeče do 50 let a ne starší než 2 roky v případě svařeče staršího 50 let. V případě zkoušek na jiném schváleném pracovišti může zaměstnavatel určit jinou lhůtu v souladu se svojí dokumentací BOZP.

Poznámka: termíny lékařských prohlídek jsou převzaty z normy ČSN 05 0601 Z4 - bod B.3.

Ke zkoušce nebudou připuštěny osoby, u kterých je podezření, že jsou pod vlivem alkoholu nebo omamných látek.

Žadatel bude před zahájením zkoušky seznámen s pracovními riziky a opatřeními pro jejich snížení a specifickými podmínkami BOZP a PO na pracovišti, kde bude zkouška prováděna.

Doporučujeme, aby žadatel byl před zahájením zkoušky nebo v průběhu období posledních dvou let před zkouškou přezkoušen z bezpečnostních ustanovení při svařování podle normy ČSN 050705. Školení a test z bezpečnostních ustanovení může být proveden před zahájením zkoušky, není však její povinnou součástí.

3.Zkoušky svařečů

Zkoušky vede a jednotlivé žadatele zkouší pověřený zkušební orgán.

Zkoušky se skládají z:

a) Zkoušky odborných znalostí (pouze pokud ji vyžaduje „norma pro zkoušky svařečů“ nebo pokud ji vyžaduje žadatel) formou písemného testu;

b) Zkoušky odborných znalostí a znalostí svařování tlakových zařízení PED (pouze v případě žádosti o schválení svařeče pro PED) formou písemného testu;

c) Praktické zkoušky

3.1.Zkouška odborných znalostí technologie svařování

Žadatelé, kteří žádají o zkoušku odborných znalostí, budou mít v certifikátu uveden záznam o absolvování odborné zkoušky. Tito žadatelé se podrobí zkoušce z odborných znalostí technologie svařování z následujících oblastí:

- Svařovací zařízení

- Metody svařování

- Základní materiál

- Přídavný materiál

- Bezpečnost a prevence

- Svařovací postup

- Příprava svarových spojů a provedení svarů

- Vady svarových spojů

- Kvalifikace svařeče

V případě žádosti o schválení svařeče pro PED se žadatelé podrobí zkoušce z odborných znalostí z oblasti svařování tlakových zařízení.

3.1.1.Provedení a vyhodnocení písemných testových otázek

Testová zkouška ze znalostí technologie svařování se skládá z odpovědí na soubor 20 otázek. Ke každé otázce jsou přiřazeny 3 odpovědi, ze kterých svářeč vybere a označí správnou. Pouze jedna odpověď je správná. Časový limit testové zkoušky je 30 minut. V odůvodněných případech může žadatel písemnou část vynechat a účastnit se pouze ústní zkoušky.

Testová zkouška ze znalostí z oblasti svařování tlakových zařízení se skládá z odpovědí na soubor 10 otázek. Ke každé otázce jsou přiřazeny 3 odpovědi, ze kterých svářeč vybere a označí správnou. Pouze jedna odpověď je správná. Časový limit testové zkoušky je 15 minut.

Vyhodnocení písemných testových otázek:

a) Zkouška se považuje za vyhovující, dosáhne-li svářeč 80% a více správných odpovědí. Žadatel tímto zkoušku odborných znalostí splnil, nemusí se účastnit ústní zkoušky.

b) Dosáhne-li svářeč méně než 80% správných odpovědí, podrobí se ústní zkoušce se záznamem. O výsledku zkoušky odborných vědomostí rozhodne ZO na základě výsledků ústní zkoušky.

Soubor testových otázek připravuje STAVCERT - pracoviště pro oblast svařování, certifikace a schvalování svařečů pro PED. Pokud se zkušební orgán domnívá, že mohlo dojít k úniku informací (například některý z žadatelů mohl získat předem odpovědi na testové otázky), požádá vedoucího CO o zajištění jiné varianty testu. To může zahrnovat přečíslování otázek, záměnu pořadí odpovědí, změnu chybných odpovědí nebo doplnění nových otázek, ale vždy tak, aby nová varianta testu byla zařazena do platné dokumentace CO /UNO.

Platné verze souborů testových otázek jsou pro ZO k dispozici elektronicky v rámci sdíleného disku Dokumentace CO a UNO pro ZO (viz kap.14).

3.1.2.Ústní zkouška se záznamem

Žadatel musí prokázat potřebné vědomosti z jednotlivých oblastí (viz bod 3.1) tak, aby bylo zřejmé, že bude schopen zvládnout problémy, které se vyskytují ve svařečské praxi. Žadatel musí mít ve všech předmětech znalosti nejméně na úrovni „dostatečné“. Žadatel má nárok na přiměřený čas na přípravu.

Z ústní zkoušky zkušební orgán vyhotoví záznam, tento záznam může být proveden na protokolu písemných testových otázek.

3.2.Praktická zkouška

3.2.1.Volba základních a svařovacích materiálů zkušebních kusů

Praktická zkouška se provádí na polotovarech z materiálů známé jakosti. Tvary a rozměry zkušebních kusů jsou uvedeny v „normách ČSN EN pro zkoušky svářečů“.

3.2.2.Volba rozměrů a počtů zkušebních kusů

Rozměry zkušebních kusů se volí podle „norem pro zkoušky svařečů“ nebo také předpisů pro PED tak, aby rozsahy kvalifikace v maximální míře pokryly požadavky ve výrobě nebo při montáži.

Není-li možné požadovaný rozsah zabezpečit jednou zkouškou, může svařeč návazně (resp. současně) vykonat další zkoušku.

Minimální počty zkušebních kusů pro zkoušky svarů jsou stanoveny v „normách pro zkoušky svařečů“ nebo také v předpisech pro PED.

ZO má právo rozšířit stanovené minimální počty zkušebních kusů s ohledem na další požadované nedestruktivní a destruktivní zkoušky svarů v souladu s požadavky „norem pro zkoušky svařečů“ nebo také předpisy pro PED.

3.2.3.Průběh svařování zkušebních kusů

Podmínky při praktické zkoušce podle „norem pro zkoušky svařečů“ nebo také předpisů pro PED se musí shodovat s podmínkami, které jsou stanoveny v příslušném postupu svařování. Vhodnost použití WPS, příp. pWPS vydané pro příslušnou zkoušku zkontroluje ZO a seznámí svařeče před zahájením svařování zkušebních kusů s jejím obsahem a dalšími podmínkami požadovaných příslušnou zkušební normou nebo také předpisy pro PED.

V případě zkoušky s doplňkovým koutovým svarem je nutné, aby ZO zkontroloval a seznámil svařeče také s WPS, příp. pWPS pro doplňkový koutový svar.

Před zahájením svařování musí ZO zkušební kusy označit přiděleným razidlem, příp. pokud svařeč provádí více zkoušek dalším vhodným označením např. číslem protokolu zkoušky svářeče.

Dozor nad průběhem svařování provádí ZO, který posuzuje zručnost svařeče během svařování zkušebních kusů. Pokud ZO zjistí, že svařeč nemá technické schopnosti a základní znalosti z technologie svařování, nebo že svévolně porušil podmínky zkoušky, případně nedodržel určený postup svařování pro danou zkoušku ukončí zkoušku jako nevyhovující. Opravnou zkoušku pak provádí svařeč v celém rozsahu.

3.3.Protokol o zkoušce svařeče

Protokol o zkoušce vyplňuje a zkoušku vyhodnocuje zkušební orgán.

3.4.Vyhodnocování zkušebních kusů

Všechny zkušební kusy se vyhodnotí podle požadavků příslušných „norem pro zkoušky svářečů“ nebo také podle předpisů pro PED. Je-li hodnocení těchto zkušebních kusů nevyhovující, celá zkouška je hodnocena jako nevyhovující.

3.5.Opravné a náhradní zkoušky

Je-li zřejmé, že nevyhovující výsledek praktické zkoušky je způsoben metalurgickými nebo jinými vnějšími příčinami, a ne nedostatečnou zručností svářeče, vykoná svářeč náhradní zkoušku, je mu vystaven nový Protokol o zkoušce svářeče (zkouška není považována za opravnou).

Pokud je nevyhovující výsledek praktické zkoušky způsoben nedostatečnou zručností žadatele nebo jeho nedostatečnými znalostmi technologie svařování, může mu být dána možnost opravné zkoušky. Před vykonáním opravné zkoušky mu může být také dán dostatečný čas pro doplňující výcvik. Tento výcvik však není vyžadován nebo poskytován certifikačním orgánem.

Pokud je nevyhovující výsledek praktické zkoušky zpochybněn žadatelem vzhledem ke stanovenému postupu svařování zkušebních vzorků, postupuje se následovně:

- ZO informuje o této skutečnosti administrativního pracovníka CO;

- ZO a admin. pracovník CO dohledají, zda-li k příslušnému postupu svařování byla již v minulosti předložena WPQR, nebo zda-li byl postup již použit a zkouška svařeče byla vyhovující.

Pokud tomu tak je, admin. pracovník CO na základě těchto zjištění připraví odpověď žadateli, kde mu sdělí zjištěnou skutečnost a tento závěr schvaluje ved. CO.

Pokud byl postup svařování použit pWPS poprvé postupuje se následovně:

  • se svářečskou školou nebo jiným svařečským pracovištěm, kde byla zkouška prováděna je provedena praktická zkouška podle stejného postupu svařování jiným svářečem a vzorky vyhodnoceny dle stejných požadavků jako nevyhovující zkouška

  • se svářečskou školou nebo jiným svařečským pracovištěm je dohodnuto zpracování WPQR pro určený postup svařování.

Admin. pracovník připraví odpověď žadateli o dalším postupu řešení, který schvaluje ved. CO.

O způsobu konečném řešení rozhoduje vedoucí CO.

Průběh celé zkoušky, respektive všech dílčích zkoušek, od data první zkoušky (zpravidla zkouška odborných znalostí a vizuální kontrola) do data poslední zkoušky (zpravidla zkouška rozlomením, ohybem nebo prozářením) nesmí být delší než 3 měsíce.

3.6.Uložení zkušebních vzorků

Označené zkušební vzorky jsou uschovány na bezpečné místě po stanovenou dobu.

4.Žádost o vydání certifikátu a dohoda o využívání certifikátu

Žádost o vydání a dohoda o využívání certifikátu je

součástí dokumentu STAVCERTu „Požadavky na žadatele certifikace osob v oblasti svařování“, který má k dispozici zkušební orgán a seznamuje s ním žadatele o zkoušku při podpisu a ověření žádosti.

Tento dokument je k dispozici také na www.stavcert.cz.

Podmínkou pro vystavení certifikátu je podpis žadatele na žádosti. Žadatel se zavazuje ke korektnímu a zodpovědnému využívání certifikátu.

5.Kontrola podkladů, rozhodnutí o certifikaci, vystavení a předání certifikátu svařeče

Zkušební orgán zašle (nebo předá osobně) dokumenty ze zkoušek administrativnímu pracovníku certifikačního orgánu. O vystavení certifikátu nebo o zamítnutí rozhodne vedoucí CO na základě připravených podkladů.

Žadatel má právo na kopie dokladů ze zkoušky (například kopie vyplněného formuláře F14).

6.Platnost zkoušky a certifikátu

Platnost zkoušky a certifikátu začíná rozhodnutím o certifikaci.

Doba platnosti je určena v jednotlivých normách pro zkoušky svářečů. Následující tabulka je pouze informativní:

Počet roků

Zkouška podle normy:

3 roky

ČSN EN ISO 9606-1 postup dle článku 9.3a

2 roky

ČSN EN ISO 9606-2 až 5

ČSN EN ISO 9606-1 postup dle článku 9.3b

V průběhu platnosti musí být certifikát každých 6 měsíců potvrzen osobou odpovědnou za svářečské činnosti v organizaci nebo zkušebním orgánem na základě dokladů, že svářeč pracuje v rozsahu uvedeném v certifikátu (viz. například článek 9.2 normy ČSN EN ISO 9606-1).

Platnost Certifikátu o schválení svařeče je vázána na dobu platnosti Certifikátu o kvalifikace svařeče podle ČSN EN ISO 9606-1 až 5.

7.Pozastavení, odnětí nebo zrušení certifikátu

Pokud existuji pochybnosti o schopnosti svařeče (držitele certifikátu v rámci CO) provádět svary, které splňuji požadavky rozsahu kvalifikace, která je stanovena certifikátem, nebo dojde k porušení pravidel pro užívání certifikátu, certifikační orgán zastoupený vedoucím CO nebo jím pověřeným ZO a po dohodě a ve spolupráci s oznamovatelem projedná a prošetří konkrétní pochybnosti. Pokud se prokáže pochybení, vedoucí CO stanoví opatření. Svařeč bude vyzván k provedení navrženého opatření, kterým může být provedení nové zkoušky nebo odevzdání certifikátu.

Pokud existuji pochybnosti o schopnosti svařeče (držitele certifikátu o schválení svařeče pro PED v rámci UNO) provádět svary, které splňuji požadavky rozsahu kvalifikace, která je stanovena certifikátem, nebo dojde k porušení pravidel pro užívání certifikátu, UNO zastoupená zástupcem ředitele UNO nebo jím pověřeným zkušebním orgánem a po dohodě a ve spolupráci s oznamovatelem projedná a prošetří konkrétní pochybnosti. Pokud se prokáže pochybení, ředitel UNO stanoví opatření.

Svařeč bude vyzván k provedení navrženého opatření, kterým může být provedení nové zkoušky nebo odevzdání certifikátu o schválení svařeče pro PED.

Administrativní pracovník, u něhož je vedena evidence těchto pochybností/stížností zajistí odeslání informace o řešené pochybnosti na ÚNMZ.

8.Prodloužení platnosti certifikátu

Při opakované zkoušce svařeče postupujeme vždy jako u první zkoušky, je vydán certifikát s novým číslem a novým datem platnosti.

9.Vystavení duplikátu certifikátu

Duplikát certifikátu vydá certifikační orgán/UNO na základě písemné žádosti svařeče.

10.Ustanovení pro zkoušky podle ČSN EN 12732 (GAS)

Zkoušky svařeče probíhají stejným způsobem jako zkoušky podle ČSN EN ISO 9606-1.

ČSN EN 12732:2022 uvádí dva typy zkoušek, a to svařování v omezeném prostoru – simulovaný výkop nebo pouze svařování plynárenských zařízení na povrchu (dílenské).

V žádosti o certifikační zkoušku F14a je nutné specifikovat, která část zkoušky je požadována.

V případě, že je v žádosti o zkoušku v simulovaném výkopu požadován také doplňkový koutový svar, zkušební kus musí být svařen také za podmínek omezeného prostoru – simulovaném výkopu dle požadavků uvedených dále.

11.Odsouhlasení svařečů pro tlakových zařízení

Podrobné informace poskytneme na vyžádání.

12.Zpracování dat a ochrana údajů

Po dobu platnosti certifikátu a po dobu následujících 3 kalendářních let jsou dokumenty ze zkoušek uloženy v kanceláři střediska svařečů v Brně. Po ukončení archivační doby jsou skartovány bezpečným způsobem.

CO o žadateli shromažďuje a udržuje následující údaje:

  • Jméno, příjmení

  • Datum a místo narození

  • Údaje o zkoušce

Data jsou uložena na vnitřní síti střediska svařečů v Brně. Do sítě mají přístup pouze pracovníci střediska svařečů na základě individuálního přístupového hesla.

13.Stížnosti a odvolání

Postup je stanoven ve společné směrnici STAVCERTu Praha spol. s r.o. a STAVCERTu č. 4: Stížnosti, námitky a odvolání. Na vyžádání je směrnice k dispozici na pracovišti Brno, Veveří 102.

Lhůta pro podání odvolání je 5 pracovních dní od doby, kdy byl žadatel informován o certifikačním rozhodnutí (o rozhodnutí vystavit certifikát nebo jej zamítnout). V případě, že žadatel v tomto termínu ústně informuje certifikační orgán o úmyslu podat odvolání, bude mu lhůta přiměřeně prodloužena pro administrativní řešení podání tohoto odvolání.

Kontakty

Kontaktní a poštovní adresa: STAVCERT, Veveří 102, 616 00 Brno

www.stavcert.cz

Vedoucí COP: Ing. Tomáš Florian, +420 607 856 386, svar@stavcert.cz,

Zástupce ředitele UNO: Ing. Tomáš Florian, +420 607 856 386, svar@stavcert.cz

Administrativní pracovník pro COP a UNO: Bc. Jan Kovařík, kovarik@stavcert.cz

Ing. Tomáš Florian

vedoucí COP 3026