Informace pro žadatele a držitele výrobkového certifikátu 

 

Informace pro žadatele posouzení SŘV

 

 

1. Všeobecně

Certifikační orgán pro výrobky (CO) je akreditován podle normy ČSN EN ISO/IEC 17025 pod číslem CO 3023 Českým institutem pro akreditaci. Plnění podmínek této akreditace je povinné pro činnost oznámeného subjektu OS 1517.

 

Přehled druhů výrobků a konkrétních certifikačních specifikací je uveden v příloze č.1 tohoto dokumentu.

 

2. Souvislost mezi Certifikačním orgánem pro výrobky a Oznámeným subjektem

Činnosti certifikačního orgánu CO 3023 a Oznámeného subjektu OS 1517 se překrývají.

 

Na základě zprávy z počátečního posouzení vydává oznámený subjekt OS 1517 osvědčení o shodě řízení výroby.

 

3. Povinnosti žadatele

 • Řídit se certifikačními požadavky.

 • Zajistit, že výrobek bude plnit požadavky, které jsou stanoveny v dané harmonizované technické normě.

 • Spolupracovat při přípravě a provádění počátečního posouzení a průběžného dohledu.

 • Spolupracovat při šetření stížností, které byly podány u certifikačního orgánu na činnost výrobce další stranou.

 • Vést záznamy o všech stížnostech, které se vztahují k předmětu certifikace a byly podány další stranou přímo výrobci, a s nimi spojenými opatřeními, které výrobce přijal.

 • Umožnit účast pozorovatelů; umožnit provedení wittness auditu dozorového orgánu (Českého institutu pro akreditaci) a při tomto auditu spolupracovat.

 • Nevydávat prohlášení, která se týkají certifikace, mimo rozsah, který je touto certifikací vymezen.

 • Nepoužívat odkazy na certifikaci (včetně používání osvědčení nebo zprávy z počátečního posuzování a z běžného nebo mimořádného dohledu) zavádějícím nebo zkresleným způsobem ani jiným způsobem, který by diskreditoval certifikační orgán.

 • Neodvolávat se na certifikaci, pokud byla pozastavena nebo zrušena.

 • Nahlásit certifikačnímu orgánu provedení podstatné změny v systému řízení výroby.

 • Nahlásit certifikačnímu orgánu změnu sídla nebo kontaktních údajů.

 • Uhradit dohodnutou cenu.

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. Žádost o certifikaci/posouzení

Formulář žádosti je k dispozici na webových stránkách. Žadatel svoje požadavky zašle na adresu pracoviště Brno nebo na mailovou adrsu koleckarova@stavcert.cz.

5

. Přezkoumání žádosti (požadavků žadatele)

Technický vedoucí v rámci přezkoumání požadavků zákazníka posoudí, zda:

 • požadavky na posuzování jsou jasně stanoveny, dokumentovány a pochopeny;

 • CO je schopen poskytnout certifikační službu odpovídající požadovanému rozsahu;

 

V případě, že žadatel žádá o posouzení výrobků mimo rozsah akreditace, CO žádost zamítne.

 

8. Smlouva o kontrolní činnosti

Přijetí závazků ze strany žadatele je řešeno smlouvou o kontrolní činnosti.

 

9. Příprava počátečního posuzování

Pracovník COV projedná s žadatelem časový harmonogram posuzování.

 

10 Počáteční posouzení systému řízení výroby

10.1 Účel počátečního posouzení

Účelem počátečního posouzení výrobny a posouzení systému řízení výroby je zjištění, zda jsou splněny nezbytné podmínky, týkající se personálu a zařízení pro zajištění správné výroby i zda existuje příslušné řízení výroby, které je vhodné.

 

10.2 Ověřované požadavky

CO ověřuje minimálně:

 • dokumentaci pro řízení výroby včetně technologických předpisů a případných dalších dokumentů (příručka kvality, organizační směrnice, řády atd.) a posoudí jejich ustanovení, zvláště jsou-li v souladu s příslušnými požadavky pro výrobu a řízení výroby;

 • dostupnost aktuální základní dokumentace pro počáteční inspekci výrobny na příslušných místech, a zda tuto dokumentaci mají příslušní pracovníci;

 • je-li k dispozici všechno nezbytné vybavení a zařízení pro provádění nezbytných inspekcí, zkoušek zařízení, vstupních složek (materiálů, komponentů) a finálních výrobků;

 • znalosti, výcvik a zkušenosti personálu pro výrobu a řízení výroby;

 • zda úvodní zkoušky (zkoušky typu výrobku, průkazní zkoušky atd.) byly provedeny v souladu s technickými normami;

 • další skutečnosti dle rozhodnutí CO v návaznosti na konkrétní podmínky.

 

10.3 Průběh posuzování

Posuzování na místě je zahájeno úvodním jednáním. Zjištěné skutečnosti zaznamenává pracovník CO v Kontrolních listech. Posuzování na místě je ukončeno závěrečným jednáním.

 

10.4 Činnosti v případě zjištěné neshody (počáteční posouzení)

Zjistí-li certifikační orgán významnou neshodu, nelze posuzování dokončit. Výrobce je povinen tuto neshodu odstranit. Certifikační orgán provede kontrolu odstranění neshody.

 

Zjistí-li certifikační orgán méně významnou neshodu, může certifikační orgán posuzování dokončit s tím, že odstranění neshody bude prověřeno v rámci následujícího běžného dohledu.

10.5

Vydání zprávy o počátečním posouzení a osvědčení systému řízení výroby

Pokud zjištěné skutečnosti z posuzování odpovídají certifikační specifikaci, nebyla stanovena významná neshoda a výrobcem je zajištěno řádné fungování výroby, CO vystaví zprávu o počátečním posouzení a OS/AO vystaví osvědčení/certifikát. Žadatel (výrobce) obdrží osvědčení/certifikát a zprávu v jednom vydání.

 

10.6 Rozhodnutí o zamítnutí certifikace

Pokud byla zjištěna významná neshoda, zjištěné skutečnost z posuzování neodpovídají technické specifikaci nebo jsou vážné pochybnosti, že výrobce zajistí řádné fungování výroby, potom nebude zpráva z počátečního posouzení vystavena. Žadateli (výrobci) toto rozhodnutí bude písemně sděleno.

 

11 Průběžný dohled systému řízení výroby

11.1 Běžný dohled

Průběžný dohled nad plněním kritérií, podle kterých bylo vydáno osvědčení/certifikát, je prováděn v souladu s kritérii uvedenými v příslušné harmonizované technické normě.

 

Dohled se provádí v intervalu jeden krát ročně. Harmonizovaná technická norma nebo zákonný požadavek může ustanovení tohoto odstavce měnit.

 

Výrobce je odpovědný za dodržování systému řízení výroby. Pokud jsou provedeny podstatné změny na výrobně, systému řízení výroby nebo dokumentaci systému řízení výroby, výrobce je povinen tuto skutečnost oznámit CO, který dle závažnosti změn může požadovat nové posouzení.

 

Pokud výrobce neumožní certifikačnímu orgánu provést běžný dohled ve stanoveném termínu nebo nevydá ani po upozornění prohlášení výrobce (platí pouze pro oblast kovových dílců), bude platnost osvědčení/certifikátu pozastavena.

 

Průběh dohledu obsahuje stejné kroky jako prvotní posuzování (viz bod 10.3). Navíc CO prověřuje povinnosti žadatele, které vyplývají ze smlouvy o kontrolní činnosti a které jsou uvedeny v bodě 3.

 

O vyhodnocení běžného dohledu certifikační orgán vydá zprávu z běžného dohledu. Zprávu obdrží výrobce v jednom vydání.

 

11.2 Mimořádný dohled

Certifikační orgán může rozhodnout o provedení mimořádného dohledu, když:

 • jsou zjištěny během běžného dohledu významné neshody,

 • výroba byla přerušena na období delší než 6 měsíců,

 • v případě, že CO obdrží stížnost další strany a je nutné její prošetření)

 • je podezření, že výrobce neplní požadavky smlouvy o kontrolní činnosti nebo povinností stanovených bodě 3,

 • na žádost výrobce.

 

O rozsahu a zaměření mimořádného dohledu rozhodne technický vedoucí podle konkrétní situace. Průběh mimořádného dohledu a jeho záznamy jsou shodné jako u běžného dozoru.

 

11.3 Činnosti v případě zjištěné neshody (běžný a mimořádný dohled)

Zjistí-li certifikační orgán neshodu s požadavky harmonizovaných norem, porušení smlouvy o kontrolní činnosti nebo má vážné pochybnosti, že výrobce není schopen zajistit řádné fungování výroby, vyzve výrobce, aby stanovil způsob odstranění neshody, a stanoví termín pro realizaci odstranění této neshody a termín a způsob kontroly odstranění neshody.

 

Výrobce musí způsob (plán) odstranění neshody včetně termínu provedení předat nebo zaslat CO bez zbytečného prodlení. Pokud výrobce nereaguje, nestanoví opatření, neprovede je v dohodnutém termínu nebo neumožní CO jejich kontrolu, bude platnost osvědčení/certifikátu a zprávy z počátečního posuzování pozastavena.

 

V případě významné neshody může certifikační orgán stanovit termín odstranění neshody a kontroly tohoto odstranění nejvýše 3 měsíce od zjištění neshody a v případě méně významné neshody nejvýše 13 měsíců od jejího zjištění. Kontrolu odstranění méně významné neshody může být spojena s následujícím běžným dohledem.

 

12. Ukončení, omezení, pozastavení certifikace.

Pokud je platnost osvědčení/certifikátu pozastavena a výrobce nespolupracuje na odstranění příčiny, bude platnost osvědčení/certifikátu ukončena.

 

O omezení nebo ukončení osvědčení/certifikátu může požádat výrobce. V případě žádosti o omezení technický vedoucí prověří žádost výrobce a rozhodne, zda je nutný mimořádný dohled, nebo předá podklady řediteli OS/AO k úpravě osvědčení/certifikátu.

 

Pokud je platnost osvědčení/certifikátu pozastavena nebo ukončena, výrobce se na něj nesmí odvolávat.

 

13 Používání osvědčení/certifikátu, odkazu na certifikaci a certifikační značky

Výrobce vydává prohlášení o vlastnostech značí výrobky značkou CE v souladu s Nařízením EP a Rady (EU) č. 305/2011 (CPR).

 

Pokud se výrobce prokazuje osvědčením/certifikátem o shodě řízení výroby nebo zprávou z počátečního posuzování nebo dohledu, musí být tyto dokumenty reprodukovány jako celek. Pokud se odkazuje slovně, potom se toto prohlášení musí odkazovat pouze na předmět certifikace a nepoužívat takové prohlášení, které by diskreditovalo certifikační orgán nebo by mohlo být zavádějící a neoprávněné.

 

Certifikační orgán žádnou certifikační značku neposkytuje.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16. Stížnosti a odvolání

Postup je stanoven ve společné směrnici STAVCERTu Praha spol. s r.o. a STAVCERTu č. 4: Stížnosti a odvolání. Na vyžádání směrnici poskytneme.

 

Žadatel (výrobce) je povinen spolupracovat při řešení stížnosti, pokud byla na jeho činnosti nebo na jeho výrobek(-y) podána další stranou.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha 1 Posuzování shody pro účely autorizace/oznámení

 

Hlavní certifikační specifikací je Nařízení EP a Rady (EU) č. 305/2011 (CPR). Na ni navazují níže uvedené certifikační specifikace.

Poř.č.1)

Název produktu/skupiny produktů

Harmonizovaná norma

Technický vedoucí

1

Stavební výrobky podle nařízení EP a Rady (EU) č.305/2011 (CPR)

1.1

Kamenivo

1.1.1

Kamenivo do betonu

ČSN EN 12620+A1:2008

Ing. Michal Novotný, Ph.D.

1.1.2

Kamenivo pro asfaltvé směsi a povrchové vrstvy PK, letištních a jiných dopravních ploch

ČSN EN 13043:2004

1.1.3

Pórovité kamenivo do betonu, malty a injektážní malty

Pórovité kamenivo pro asfaltové směsi a povrchové úpravy a pro stmelené a nestmelené aplikace

ČSN EN 13055-1:2004

ČSN EN 13055-2:2006

1.1.4

Kamenivo pro malty

ČSN EN 13139:2004

1.1.5

Kamenivo pro nestmelené směsi a směsi stmelené hydraulickými pojivy pro IS a PK

ČSN EN 13242+A1:2008

1.1.6

Kámen pro vodní stavby

ČSN EN 13383-1:2004

1.1.7

Kamenivo pro kolejové lože

ČSN EN 13450:2004

1.2

Zdivo a související výrobky; zdící prvky, malty a doplňky

1.2.1

Betonové tvárnice s hutným nebo pórovitým kamenivem

ČSN EN 771-3+A1:2017

Ing. Michal Novotný, Ph.D.

1.2.2

Malty pro zdění

ČSN EN 998-2 ed.3:2017

1.3

Výrobky pro konstrukce vozovek

1.3.1

Asfaltové směsi

Asfaltový beton

Asfaltový beton pro velmi tenké vrstvy

Velmi měkká asfaltová směs

Asfaltová směs hutněná za horka (HRA)

Asfaltový koberec mastixový

Litý asfalt

Asfaltový koberec drenážní

ČSN EN 13108-1:2008

ČSN EN 13108-2:2008

ČSN EN 13108-3:2006

ČSN EN 13108-4:2006

ČSN EN 13108-5:2008

ČSN EN 13108-6:2008

ČSN EN 13108-7:2008

Ing. Michal Novotný, Ph.D.

1.4

Kovové konstrukční výrobky a doplňky

1.4.1

Provádění ocelových konstrukcí a hliníkových konstrukcí

ČSN EN 1090-1+A1:2012

Ing. Tomáš Florian

 

Poř.č.1)

Název produktu/skupiny produktů

Harmonizovaná norma

Technický vedoucí

1

Proces výroby a montáže kovových konstrukcí

1.1

Proces výroby, montáže, oprav, kontroly a údržby kovových konstrukcí

ČSN EN 1090-2:2019

ČSN EN 1090-3:2019

ČSN EN 1090-4:2019

ČSN EN 1090-5:2019

ČSN 73 2604:2012

Ing. Tomáš Florian

1.2

Proces výroby, montáže, oprav, kontroly a údržby kovových mostních konstrukcí

ČSN EN 1090-2:2019

ČSN 73 2603:2011, kap.4 a 5

ČSN EN 1090-2:2019 ve spojení s ČSN 73 2603:2011, kap.4 a 5

ČSN EN 1090-2:2019 ve spojení s

ČSN 73 2603:2011, kap.4 a 5 a ve spojení s TKP 19 ŘSD a TKP 19 SŽDC, kap. 19.A.1, 19.A.2 a 19.A.3

ČSN 73 2603:2011, kap.4 a 5 a ve spojení s TKP 19 ŘSD a TKP 19 SŽDC, kap. 19.A.1, 19.A.2 a 19.A.3

Ing. Tomáš Florian

2

Certifikace procesu svařování pro

2.1

Kovové konstrukce a kovodělné výrobky, vč. subdodavatelských prací

ČSN EN ISO 3834-2:2022

ČSN EN ISO 3834-3:2022

ČSN EN ISO 3834-4:2022

ČSN EN ISO 14554-1:2014

ČSN EN ISO 14554-2:2014

Ing. Tomáš Florian

2.2

Stroje a zařízení, vč. souvisejících služeb a prací

2.3

Opravy, údržbu a instalaci strojů a zařízení

2.4

Stavby a stavební práce

ČSN EN ISO 3834-2:2022

ČSN EN ISO 3834-3:2022

ČSN EN ISO 3834-4:2022

ČSN EN ISO 17660-1:2007

ČSN EN ISO 17660-2:2007

ČSN EN ISO 14554-1:2014

ČSN EN ISO 14554-2:2014

Ing. Tomáš Florian

2.5

Motorová vozidla, přívěsy a návěsy a ostatní dopravní prostředky a zařízení vč. subdodavatelských prací

ČSN EN ISO 3834-2:2022

ČSN EN ISO 3834-3:2022

ČSN EN ISO 3834-4:2022

ČSN EN ISO 14554-1:2014

ČSN EN ISO 14554-2:2014

Ing. Tomáš Florian

2.6

Opravy a údržbu motorových vozidel

 

 

 

V Praze 9.2.2024 Ing. Barbara Kolečkářová

vedoucí CO