Informace pro žadatele o certifikace systémů managementu 

Úvod

Certifikace je nezávislé a nestranné posuzování shody systému managementu organizace s kritérii systémových norem. Certifikace se stává neodmyslitelným moderním nástrojem řízení organizace.

Na základě osvědčení o akreditaci Českého institutu pro akreditaci, o.p.s. provádí STAVCERT Praha, spol. s r.o. certifikaci systémů řízení managementu (QMS, QMS ve spojení se svařováním, EMS, OHSMS, ISMS) v souladu s mezinárodně uznávanými kriterii a požadavky uvedenými v normách ČSN EN ISO 9001:2016 (QMS), ČSN EN ISO 9001:2016 ve spojení s ČSN EN ISO 3834-2:2022 (QWS), ČSN EN ISO 14001:2016 (EMS), ČSN ISO 45001:2018 (OHSMS) a ČSN EN ISO/IEC 27001:2014 nebo ISO/IEC 27001:2022 (ISMS).

Všeobecná ustanovení

Všichni zájemci o certifikaci mají rovnocenný přístup certifikačního orgánu a nejsou vůči nim uplatňovány nepatřičné finanční nebo jiné podmínky. Certifikační orgán uplatňuje své postupy nediskriminačním způsobem.

Cena za certifikaci je stanovována dle platného ceníku certifikačních prací, v případě zájmu o certifikaci více systémů je organizaci nabídnuta zvýhodněná cena. K uvedeným cenám je nutno připočíst DPH dle platného zákona v době fakturace.

Žádost o certifikaci

STAVCERT Praha, spol. s r.o. poskytne zájemcům relevantní informace týkající se požadovaného typu certifikace a v případě zájmu zašle formulář „Objednávka certifikace systému managementu“, který je k dispozici i na www.stavcert.cz.

Vyplněnou a podepsanou objednávku včetně požadovaných dokladů specifikovaných v Objednávce certifikace systému managementu zašle objednatel certifikačnímu orgánu.

V případě certifikace systému managementu kvality podle ČSN EN ISO 9001:2016 ve spojení s ČSN EN ISO 3834-2:2022 přiloží objednatel k Objednávce certifikace systému managementu i doplňující „Předběžný informativní dotazník 3834“.

Zástupce certifikačního orgánu přezkoumá objednávku a v případě úplnosti dohodne s objednatelem zahájení certifikačního procesu.

Certifikace zahrnuje dvoustupňový počáteční audit, 2 dozorové audity v prvním a druhém roce certifikačního cyklu a audit při recertifikaci ve třetím roce.

Počáteční audit u všech systémů managementu probíhá ve dvou stupních. První stupeň auditu (přezkoumání dokumentace) je prováděn za účelem posouzení dokumentace systému managementu klienta. Druhý stupeň auditu (certifikační audit) je prováděn za účelem vyhodnocení uplatňování klientova systému managementu, včetně jeho efektivnosti.

Podmínky pro udržování certifikace

  • Plnit podmínky pravidelného dozoru 1x ročně

  • Při každé změně údajů uvedených na certifikátu je držitel povinen nahlásit změnu

  • Vést evidenci námitek a stížností

  • Uplatňovat nároky na certifikaci jen v rozsahu platnosti povinnosti pro nějž byla udělena

Dozor

Doba platnosti certifikátu je 3 roky a v průběhu platnosti jsou povinné dva dozorové audity. První musí být uskutečněn nejpozději 12 měsíců od data rozhodnutí o certifikaci a druhý ve druhém roce. V průběhu 3 let platnosti certifikátu musí jeho držitel dodržovat pravidla certifikace uvedená ve smlouvě.

Recertifikace

Pokud bude mít certifikovaný klient zájem o pokračování certifikace a dodržuje podmínky dozoru, musí se před ukončením platnosti certifikátu přihlásit u certifikačního orgánu k opakované certifikaci (recertifikaci). Účelem recertifikačního auditu je potvrdit trvalou shodu a účinnost systému managementu jako celku a jeho trvalou platnost a vhodnost pro daný rozsah certifikace.

Pozastavení nebo odnětí certifikátu

V případě, že nejsou dodrženy podmínky dozoru nebo při nesprávném použití certifikátu, popř. certifikační značky, předloží vedoucí týmu auditorů jednateli STAVCERTu návrh na pozastavení nebo odnětí certifikátu. Pozastavení nebo odnětí certifikátu oznámí jednatel STAVCERTu držiteli certifikátu do 30 dnů po obdržení návrhu.

Platnost pozastaveného certifikátu obnoví na základě zjištění kladných výsledků při šetření nedostatků. Při nesplnění nedostatků do 3 měsíců odejme certifikační orgán certifikát.

Po odnětí certifikátu může uchazeč získat certifikát na základě nové žádosti o certifikaci.

Zrušení certifikátu

Zrušit certifikát může jednatel STAVCERTu pouze na základě písemné žádosti držitele certifikátu nebo po zjištění, že držitel certifikátu (organizace) již neexistuje.

Řešení námitek

Případné námitky žadatele, popř. držitele proti rozhodnutí jsou řešeny na základě písemného odvolání.

7.2.2024 Ing. Barbara Kolečkářová

vedoucí CO