Informace pro žadatele o certifikace systémů managementu 

Úvod

Certifikace je nezávislé, nestranné a způsobilé posuzování třetí stranou. Cílem certifikace je poskytnout všem stranám důvěru, že systém managementu splňuje specifické požadavky uvedené v níže citovaných systémových normách popř. specifikacích.

Certifikace se stává neodmyslitelným moderním nástrojem řízení organizace.

Na základě osvědčení o akreditaci Českého institutu pro akreditaci, o.p.s. (dále ČIA) provádí STAVCERT Praha, spol. s r.o. certifikaci systémů managementu v souladu s mezinárodně uznávanými kritérii a požadavky uvedenými v systémových normách. Jedná se o certifikaci systému managementu kvality (QMS) dle ČSN EN ISO 9001:2016, systému managementu bezpečnosti informací (ISMS) dle ČSN EN ISO/IEC 27001:2014, systému environmentálního managementu (EMS) dle ČSN EN ISO 14001:2016 a systému managementu bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci (OHSMS) dle ČSN OHSAS 18001:2008 resp. ČSN ISO 45001:2018.

Všeobecná ustanovení

Všichni zájemci o certifikaci mají rovnocenný přístup k certifikačnímu orgánu a nejsou vůči nim uplatňovány nepatřičné finanční nebo jiné podmínky. Certifikační orgán uplatňuje své postupy nediskriminačním způsobem.

Cena za certifikaci je stanovována dle platného ceníku certifikačních prací a v případě zájmu o certifikaci více systémů je organizaci nabídnuta zvýhodněná cena. K uvedeným cenám je nutno připočíst DPH dle platného zákona v době fakturace.

Žádost o certifikaci

STAVCERT Praha, spol. s r.o. poskytuje zájemcům o certifikaci relevantní informace týkající se požadovaného typu certifikace a v případě zájmu zašle formulář „Objednávka certifikace“ nebo je k dispozici na www.stavcert.cz.

Součástí objednávky je i požadavek na zaslání podkladů týkajících se objednatele (žadatele o certifikaci) a příslušná dokumentace systému managementu.

Vyplněnou a podepsanou objednávku včetně požadovaných dokladů zašle objednatel certifikačnímu orgánu.

V případě certifikace systému managementu kvality podle ČSN EN ISO 9001:2016 ve spojení s ČSN EN ISO 3834-2,3 přiloží objednatel k „Objednávce certifikace“ i Doplňující předběžný informativní dotazník.

Zástupce certifikačního orgánu přezkoumá objednávku a v případě úplnosti dohodne s objednatelem zahájení certifikačního procesu.

Program auditu:

Program auditu zahrnuje dvoustupňový počáteční audit, dozorové audity v prvním a druhém roce a audit při recertifikaci ve třetím roce.

Počáteční audit

Počáteční audit u všech systémů managementu probíhá ve dvou stupních.

První stupeň auditu (přezkoumání dokumentace) je prováděn za účelem posouzení dokumentace systému managementu klienta.

Druhý stupeň auditu (certifikační audit) je prováděn za účelem vyhodnocení uplatňování klientova systému managementu, včetně jeho efektivnosti. Druhý stupeň auditu se vždy koná na pracovišti/pracovištích klienta.

Podmínky pro udržování certifikace

Pro udržování certifikace je nutné plnit následující body:

  • plnit podmínky pravidelného dozoru 1x ročně

  • při každé změně údajů uvedených v certifikátu je držitel povinen nahlásit změnu

  • vést evidenci námitek a stížností

  • uplatňovat nároky na certifikaci jen v rozsahu platnosti, pro nějž byla udělena

Dozor

Doba platnosti certifikátu je 3 roky a v průběhu platnosti jsou povinné dva dozorové audity. První musí být uskutečněn nejpozději 12 měsíců od posledního dne auditu 2. stupně a druhý ve druhém roce.
V průběhu 3 let platnosti certifikátu musí jeho držitel dodržovat pravidla certifikace uvedená ve smlouvě.
V případě, že nejsou dodrženy podmínky dozoru, předloží vedoucí týmu auditorů řediteli STAVCERTu návrh na pozastavení nebo odnětí certifikátu. Pozastavení nebo odnětí certifikátu oznámí ředitel certifikovanému subjektu do 30 dnů po obdržení podkladů a návrhu. Platnost pozastaveného certifikátu obnoví na základě zjištění kladných výsledků při šetření nedostatků. Po odnětí certifikátu může uchazeč získat certifikát na základě nové žádosti o certifikaci.

Recertifikace

Pokud bude mít certifikovaný klient zájem o pokračování certifikace a dodržuje podmínky dozoru, musí se půl roku před ukončením platnosti certifikátu přihlásit u certifikačního orgánu k recertifikaci. Účelem recertifikačního auditu je potvrdit travalou shodu a účinnost systému managementu jako celku a jeho trvalou platnost a vhodnost pro daný rozsah certifikace.

Pozastavení nebo odnětí certifikátu

Při neplnění podmínek dozoru nebo při nesprávném použití certifikátu popř. certifikační značky může certifikační orgán pozastavit nebo odejmout certifikát.

Platnost pozastaveného certifikátu se může obnovit na základě kladných výsledků při šetření nedostatků. Při nesplnění nedostatků odejme certifikační orgán certifikát.

Zrušení certifikátu

Zrušit certifikát může ředitel STAVCERTu pouze na základě písemné žádosti certifikovaného subjektu nebo po zjištění, že certifikovaný klient již neexistuje.

Informace o klientech

STAVCERT bez výslovného souhlasu klienta zveřejňuje pouze informace, které jsou uvedeny ve vystavených certifikátech, další informace pouze po souhlasu klienta. (Výjimkou jsou informace poskytované státním a kontrolním orgánům).V Praze dne 25.2.2020