O společnosti 

STAVCERT provádí certifikaci, inspekci a ostatní činnosti na základě získaných osvědčení o akreditaci od Českého institutu pro akreditaci o.p.s. podle evropských (EN) i celosvětových (ISO) norem převzatých do ČSN a dle rozhodnutí o autorizaci od Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví podle zákona č. 22/1997 Sb.

STAVCERT má vytvořený systém kvality, který je zakotvený v pravidlech a postupech pro uvedené činnosti. Tento systém je předpokladem pro objektivní posuzování žadatele i celého procesu při respektování důvěrnosti. Na nestrannost a nezávislost dohlíží Rada pro certifikaci.

STAVCERT je:

  • Autorizovanou osobou AO 205, podle zákona č. 22/1997 Sb., která provádí certifikaci, zkoušení a posuzování shody dle Nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky ve znění Nařízení vlády č. 312/2005 Sb., a

  • Oznámeným subjektem působícím v zemích EU pod číslem 1517 podle Evropského parlamentu a Rady (EU), kterým se stanoví technické požadavky na stavební výrobky (CPR).

  • Zpracovává stavebně-technická osvědčení (STO) a provádí zkoušky typů stavebních výrobků v akreditovaných laboratořích.

  • Zpracovává všechny dokumenty potřebné k prohlášení o shodě.

Akreditovaným certifikačním orgánem:

  • č. 3023 pro certifikaci výrobků

Certifikát výrobku prokazuje, že výrobek je ve shodě s příslušnou výrobkovou normou uvedenou na certifikátu. Provádí certifikaci produktů pro stavby a kovových konstrukcí.

  • č. 3024 pro certifikaci systémů managementu kvality (QMS), environmentu (EMS), bezpečnosti informací (ISMS), ochrany bezpečnosti a zdraví při práci (BOZP) a EMAS (ověřovatelem environmentálních prohlášení podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady ES č.1229/2009 pro oblast životního prostředí.


Certifikovaným objektům se přiděluje současně s  vydáním certifikátu QMS, EMS, OHSAS a ISMS certifikační značka ke sdělení jejich postavení na trhu v rámci certifikačního systému STAVCERT. Certifikovaný subjekt může používat „certifikační značku“ pouze v době platnosti certifikátu.

Vzory certifikačních značek:

Certifikační značka může být užívána ve dvojím provedení, a to v barevném dle předlohy, nebo monochromatickém – černém.
barva PANTONE 286 u barva PANTONE 348 ubarva PANTONE 032    barva PANTONE 032               barva PANTONE 158 C


Středový znak vždy v barvě PANTONE 286 u.


Certifikační značka musí být umístěna vždy v přirozené poloze tj tak, aby logo STAVCERTu bylo ve vodorovné poloze.


Zákazníkům, kteří získali certifikáty pro systém managementu kvality (QMS), environmentu (EMS) i ochrany bezpečnosti a zdraví při práci (BOZP), případně i bezpečnosti informací (ISMS) vystavuje STAVCERT „ZLATÝ CERTIFIKÁT“ pro integrovaný systém managementu.


  • č. 3026 pro certifikaci osob Certifikáty jsou vydávány pro profese svářeč kovů.


STAVCERT Praha, spol. s r.o. je jedním z pověřených certifikačních orgánů doporučených MD ČR k ověřování odborné způsobilosti v oblasti pozemních komunikací (SJPK).


STAVCERT Praha, spol. s r.o. si zakládá na profesionalitě a vysoké odbornosti všech svých zaměstnanců a externích spolupracovníků. Externí pracovníci jsou vybíráni pro funkce auditora a technického experta ze špičkových odborníků v jednotlivých profesích. Všichni auditoři a techničtí experti STAVCERTu jsou vedeni k tomu, aby byli spravedliví, přístupní jiným názorům, diplomatičtí a taktní.