Oblasti činností 

STAVCERT Praha, spol. s r.o., IČO: 649 40 616

 

Certifikační orgán provádějící certifikaci systémů managementu č.3024

¨      certifikace systému managementu kvality podle ČSN EN ISO 9001

¨      certifikace systému managementu kvality ve spojení se svařováním podle ČSN EN ISO 9001 ve spojení s ČSN EN ISO 3834-2

¨      certifikaci sytému jakosti pozemních komunikací podle MP SJ-PK MD ČR

¨      certifikace systému environmentálního managementu podle ČSN EN ISO 14001

¨      certifikace systému managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle

ČSN ISO 45001

¨      certifikace systému managementu bezpečnosti informací podle

ČSN EN ISO/IEC 27001

¨      Činnost ověřovatele pro oblast životního Prostředí - Ověřování environmentálního prohlášení podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č.1221/2009

 

 

STAVCERT (zájmové sdružení právnických osob), IČO 673 64 209

 

Certifikační orgán provádějící certifikaci osob č.3026

¨      Certifikace v oblasti tavného svařování

 

Certifikační orgán pro certifikaci výrobků č.3023

¨      Certifikace produktů

¨                  proces výroby a montáže kovových konstrukcí

¨                  certifikace procesu svařování

¨      Akreditace pro účely autorizace/oznámení - Stavební výrobky podle nařízení EP a Rady (EU) č.305/2011 (CPR), systém 2+

¨                  Kamenivo

¨                  Zdivo a související výrobky

¨                  Zdící prvky, malty a doplňky

¨                  Výrobky pro konstrukce vozovek

¨                  Kovové konstrukční výrobky a doplňky

 

Oznámený subjekt 1517

¨      Stavební výrobky podle nařízení EP a Rady (EU) č.305/2011 (CPR), systém 2+

¨      Zpracovává stavebně technická osvědčení (STO) a provádí zkoušky typů stavebních výrobků v akreditovaných laboratořích

¨      Certifikace schválení svařeče pro PED podle 2014/68/EU

 

Autorizovaná osoba AO 205

¨      Provádí certifikaci, zkoušení a posuzování shody podle NV č.163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky ve znění NV č.312/2005 Sb.