Aktuality 

V Praze dne 19.10.2020

V termínu od 7. do 11. prosince 2020 je u CO 3024 (STAVCERT - systémy managemenu) plánována pravidelná dozorová návštěva ČIA jejíž součástí je i prověření připravenosti CO 3024 na certifikace klientů dle nového SJ-PK schváleného odborem pozemních komunikací Ministerstva dopravy 26. září 2019.


V Praze dne 22.5.2020

Informace pro klienty: Forma posuzování "na dálku" je u certifikačních orgánů STAVCERTu i po skončení nouzového stavu souvisejícího s pandemií koronaviru nadále preferována a bude až do odvolání upřednostňována.

Způsob provádění auditů auditory STAVCERTu je provázán s postupem ČIA "Informace ČIA č. 2 k navazujícím opatřením souvisejícím s koronavirem" uveřejněným na webových strankách ČIA (www.cai.cz)  30.4.2020.


V Praze dne 7.5.2020

Informace klientům: S účinností od 1. října 2019 nabývá účinnosti aktualizovaný Systém jakosti v oboru pozemních komunikací (SJ-PK) schválený Ministerstvem dopravy, odbor pozemních komunikací dne 26. září pod č.j. 65/2019 – 120 – TN/2. Přechodné období platnosti i předchozího SJ-PK ze dne 3. ledna 2013 končí 20.3.2021. STAVCERT předpokládá akreditaci na nový SJ-PK při pravidelném dozoru ČIA během prosince 2020.


V Praze dne 17.3.2020

Informace pro klienty:  V návaznosti na mimořádná opatření vyhlášená vládou ČR 15.3.2020 budou certifikační orgány STAVCERTu po dobu pandemie koronaviru využívat v maximálně možné míře auditů "na dálku".


V Praze dne 26.2.2020

Naše společnost STAVCERT Praha spol. s r.o. se sídlem U Výstaviště 138/3, Holešovice, 170 00 Praha 7, IČO 64940616, zapsaná v OR, vedeném u Městského soudu v Praze, spisová značka C 42154 mění své sídlo, dodací i fakturační adresu od 1.3.2020 na: Jablonského 640/2, Holešovice 170 00 Praha 7

E-mailové a telefonní kontakty zůstávají stejné. Prosíme, aby veškerá následující písemná komunikace od 1.3.2020 probíhala/byla zasílaná na novou adresu.


V Praze dne 18.10.2019

Činnost Inspekčního orgánu č. 4020 bude ukončena k 19.12.2019.


V Praze dne 10.9.2019

Dne 10.9.2019 byla certifik. orgánu CO 3024 vydáno Osvědčení o akreditaci č. 465/2019 pro certifikaci systému managementu – platnost osvědčení je do 10.9.2024 (konkrétněji viz Záložka „Akreditace a autorizace“. (mj. je umožněno certifikovat systém managementu BOZP dle normy ČSN ISO 45001:2018).


V Praze dne 9.4.2019

Dnem 9.4.2019 zahajuje certifikační orgán č. 3024 reakreditaci všech systémů managementu včetně nové akreditace na normu ČSN ISO 45001:2018.


V Praze dne 3.10.2018

Dne 12.3.2018 vyšla dlouho očekávaná norma ISO 45001:2018 „Systémy managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci – Požadavky s návodem k použití“, která z hlediska celosvětové certifikace postupně nahradí normu OHSAS 18001:2007. V české verzi vyšla tato norma pod ČSN ISO 45001:2018 1.10.2018.

Reakreditaci na normu ČSN ISO 45001:2018 předpokládá STAVCERT při pravidelném dozoru ČIA v září 2019. Po reakreditaci bude STAVCERT připraven na certifikaci organizací již dle nové normy ČSN ISO 45001:2018. Přechodné období kdy budou platit obě normy ČSN OHSAS 18001:2008 i ČSN ISO 45001:2018 je do 12.3.2021.


V Praze dne 15.10.2015

V září 2015 vyšly nové mezinárodní normy ISO9001:2015 a ISO 14001:2015. V současné době probíhají práce na zavedení obou norem do soustavy ČSN překladem. Vydání v českých verzí je plánováno na únor 2016.

Přechodné období pro zavedení a certifikaci obou norem je 3 roky od vydání v podobě ISO – po toto období platí jak staré, tak nové normy, od října 2018 budou platné pouze normy ISO 9001:2015 a ISO 14001:2015

Více na http://www.unmz.cz/urad/informace-k-vydani-csn-en-iso-9001-a-csn-en-iso-14001

V letech 2016-2017 se očekává vydání normy ISO 45001 nahrazující OHSAS 18001. O jejím vydání vás budeme informovat.


V Praze dne 1.10.2015

V září 2015 jsme absolvovali dozorové audity Českého institutu pro akreditaci. Jednalo se o dozorové akce pro certifikační orgány pro systémy managementu (č. 3024) a pro výrobky (č. 3023).

Při dozorové akci byla prezentována nová struktura společnosti, která byla Českým institutem pro akreditaci schválena. Aktuální kontakty naleznete zde.

V návaznosti na vydání aktualizované normy ČSN EN ISO/IEC 27001:2014 certifikační orgán SM č. 3024 požádal o posouzení změny postupů certifikace. Certifikační orgán SM č. 3024 obhájil své činnosti a je oprávněn vydávat akreditované certifikáty dle normy ČSN EN ISO/IEC 27001:2014.

Během dozorového auditu ČIA certifikační orgán STAVCERT č. 3024 pro certifikaci systémů managementu a č. 3023 pro certifikaci výrobků prokázal, že plní posuzované požadavky dle ČSN EN ISO/IEC 17021 a ČSN EN ISO/IEC 17065 (pro CO č. 3026 a IO č. 4020 jsou dozorové návštěvy ČIA plánovány na r. 2016).


V Praze dne 30.7.2015

S politováním oznamujeme, že dne 25.7.2015 zemřel ředitel certifikačního orgánu STAVCERT Ing. Václav Gorgol, CSc.


V Praze dne 28.6.2013

Dle zákona č. 100 ze dne 25. 4. 2013, kterým se mění zákon č. 22/1997 Sb. jsme získali oprávnění k činnostem při posuzování a ověřování stálosti vlastností stavebních výrobků ve vztahu k jejich základním charakteristikám ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 ze dne 9. března 2011.

Na základě rozhodnutí č.10/2013 – CPR od úřadu = UNMZ nám bylo uděleno oprávnění k činnostem „oznámeného subjektu“ (dříve notifikovaná osoba) č. 1517.


V Praze dne 18.6.2013

Důležité pro organizace absolvující certifikaci C-o-C!

Dne 18. listopadu 2012 byl Sněmem PEFC ČR schválen nový technický dokument CFCS 2003:2012 Požadavky na certifikační orgány provádějící certifikaci podle mezinárodního standardu PEFC spotřebitelského řetězce, který po přechodném období nahradí CFCS 1005:2011. Dokument ke stažení zde.

Na základě této informace certifikační orgán STAVCERT požádal o posouzení změny (doplnění) dokumentu CFCS 2003:2012 do svého rozsahu akreditace.

Součástí posuzování, které se uskutečnilo 5. a 6. 6.2013 proběhl witness audit týkající se úrovně zavedení požadavků tohoto nového dokumentu a současně i hodnocení procesu výroby, montáže, oprav, kontroly a údržby kovových konstrukcí, který byl do rozsahu akreditace zaveden při předchozí mimořádné dozorové akci.

Během mimořádného dozorového auditu ČIA certifikační orgán STAVCERT č 3023 pro certifikaci výrobků prokázal, že plní posuzované požadavky ČSN EN 45011.


V Praze dne 2.4.2013

V 27. 3. 2013 proběhl dozorový audit ČIA týkající se výrobků, při které STAVCERT obhájil rozšíření současné akreditace o certifikaci procesu výroby a montáže ocelových konstrukcí.


V Praze dne 6.2.2013

Během lednového dozorového auditu Českého institutu pro akreditaci STAVCERT jako certifikační orgán č. 3024 pro certifikaci systémů managementů úspěšně rozšířil současnou akreditaci o oblast ústavní zdravotní péče v systému EMAS a rozšíření akreditace o další systém managementu a to systém managementu hospodaření s energií dle ČSN EN ISO 50001:2012.


V Praze dne 27.11.2012

Dne 7. listopadu 2012 Výskumný ústav zváračský, Priemyselný inštitút SR a Slovenská zváračská spoločnosť udělili Ing. Pavlu Florianovi památní medaili Jozefa Čabelky za zásluhy v rozvoji sváření.

Gratulujeme!


V Praze dne 1.10.2012

Dne 18. – 24. 9. 2012 proběhla pravidelná dozorová návštěva a mimořádný dozorový audit certifikačního orgánu certifikující systémy managementu.

Pravidelný dozor ČIA byl zaměřen na zapracování nových požadavků aktualizované normy pro posuzování systémů managementu (ČSN EN ISO/IEC 17021:2011). Jedná se hlavně o odbornou způsobilost auditorů a postupu certifikace.

STAVCERT zažádal o změnu osvědčení o akreditaci a v průběhu posuzování upřesnil změny ve 3 bodech:

  • o posouzení systému managementu ve smyslu revidované normy ČSN EN ISO/IEC 17021:2011
  • o posouzení personálních změn na vedoucích pozicích
  • o rozšíření akreditovaných oborů o 6 CZ-NACE kódů v oblasti EMAS: 27,31,45,46,47 a 84.1

Výsledkem auditu je, že organizace STAVCERT obhájila akreditaci s platností do 3. 9. 2014.


V Praze dne 11.5.2009

Informace pro přechodné období – systém managementu kvality

Dne 15. listopadu 2008 byla publikována norma ISO 9001:2008, která nahrazuje normu ISO 9001:2000. V souvislosti s tímto vydaly mezinárodní organizace ISO a IAF Společné prohlášení IAF-ISO – Implementace akreditované certifikace podle ISO 9001:2008, které slouží jako podklad pro harmonizaci přechodu na novou revizi.

Dle tohoto dokumentu bylo stanoveno přechodné období pro zavedení této normy v období od 15.11.2008 do 15.11.2010. Jeden rok po zveřejnění ISO:2008 tj. 15.11.2008 musejí být všechny certifikace (nové nebo opakované certifikace) vydávány podle ISO 9001:2008.

V dubnu 2009 byla tato norma vydána v České republice jako ČSN EN ISO 9001:2009.

Platnost všech certifikátů podle ČSN EN ISO 9001:2001 bude končit podle mezinárodních pravidel 15.11.2010. Po tomto datu budou platné pouze ty certifikáty, které budou vydány podle nové normy ČSN EN ISO 9001:2009 (ISO 9001:2008). Všechny organizace certifikované podle ČSN EN ISO 9001:2001 musí tedy během jednoho roku revidovat své systémy tak, aby naplnily požadavky nové normy.

Certifikační orgán STAVCERT Praha, spol. s r.o. bude provádět audity podle ČSN EN ISO 9001:2009 již od 1.6.2009, ale certifikáty dle této normy až na základě nového Osvědčení o akreditaci vydaného ČIA.

Žadatelé o certifikaci a certifikované organizace, které se podrobují dozoru nebo opakované certifikaci (recertifikaci), musí v objednávce certifikace (resp. potvrzení stanoveného termínu dozorového auditu) specifikovat, zda si přejí certifikovat (recertifikovat) podle revidované normy.

V období od 15.11.2009 se už organizace musí podrobit auditu podle ČSN ČSN EN ISO 9001:2009 v rámci certifikačních, pravidelných dozorových nebo recertifikačních auditů.

Pro zachování 3letého certifikační období, bude certifikační orgán postupovat tak, aby kontinuita tříletých certifikačních období nebyla narušena.

Organizace s platnými certifikáty, jímž končí platnost do 15.11.2009 je možné ještě recertifikovat podle normy ČSN EN ISO 9001:2001 a následně do 15.11.2010 při pravidelném dozorovém auditu, popř. v rámci mimořádného dozorového auditu certifikovat podle ČSN EN ISO 9001:2009.

Ing. Hana Lorencová


V Praze dne 1.5.2008

Přechodné období – systém managementu BOZP

Ve druhém pololetí roku 2007 byl zveřejněn text revidovaného dokumentu OHSAS 18001:2007 věnovaného požadavkům na certifikaci systémů managementu bezpečnosti a ochrany práce, který nahrazuje předchozí specifikaci z roku 1999 (OHSAS 18001:1999).

Na jeho zpracování se podílelo několik skupin odborníků z 26 zemí světa, jejichž činnost byla koordinována pracovní skupinou OHSAS („OHSAS Project Group“).

V dubnu 2008 byla tato norma vydána v České republice jako ČSN OHSAS 18001:2008.

Na základě rezoluce přijaté skupinou OHSAS Project Group bylo současně stanoveno přechodné období pro zavedení tohoto revidovaného dokumentu do 1.7.2009 a k tomuto datu končí rovněž platnost stávající specifikace OHSAS 18001:1999.

Platnost všech certifikátů podle OHSAS 18001:1999 bude končit podle mezinárodních pravidel 1.7.2009. Po tomto datu budou platné pouze ty certifikáty, které budou vydány podle nové normy ČSN OHSAS 18001:2008 (OHSAS 18001:2007). Všechny organizace certifikované podle OHSAS 18001:1999 musí tedy během jednoho roku revidovat své systémy tak, aby naplnily požadavky nové normy.

Certifikační orgán STAVCERT Praha, spol. s r.o. provádí již od 1.5.2008 audity podle ČSN OHSAS 18001:2008 na základě Osvědčení o akreditaci od SNAS (Slovenská národná akreditačná služba).

V období od 1.5.2008 do 1.4.2009, žadatelé o certifikaci a certifikované organizace, které se podrobují dozoru nebo opakované certifikaci (recertifikaci), musí v objednávce certifikace (resp. potvrzení stanoveného termínu dozorového auditu) specifikovat, zda si přejí certifikovat (recertifikovat) podle specifikace OHSAS 18001:1999, nebo normy ČSN OHSAS 18001:2008. Neshody oproti ČSN OHSAS 18001:2008 budou posuzovány jako nedostatky, jejichž odstranění se vyhodnocuje až při dalším dozorovém nebo recertifikačním auditu. Předpokládá se, že certifikované organizace tyto neshody, hodnocené jako nedostatky, do roka jednoznačně odstraní.

V období od 1.4.2009 se už organizace musí podrobit auditu podle ČSN OHSAS 18001:2008 v rámci certifikačních, pravidelných dozorových nebo recertifikačních auditů. Nový certifikát je pak možno vydat pouze na základě splnění kritérií ČSN OHSAS 18001:2008.

Pro zachování 3letého certifikační období, bude certifikační orgán postupovat tak, aby kontinuita tříletých certifikačních období nebyla narušena.

Organizace s platnými certifikáty, jímž končí platnost do 30.6.2008, je možné ještě recertifikovat podle specifikace OHSAS 18001:1999 a následně do 30.6.2009 při pravidelném dozorovém auditu certifikovat podle ČSN OHSAS 18001:2008. Totéž platí pro organizace, které se nově certifikují podle OHSAS 18001:1999.

Organizacím, které se budou certifikovat nebo recertifikovat podle specifikace OHSAS 18001:1999 od 1.7.2008 lze provést překlopení na novou normu pouze v rámci mimořádného dozorového auditu.

Ing. Hana Lorencová


V Praze dne 14.4.2008

K posílení své důvěryhodnosti přistoupil STAVCERT Praha, spol. s r.o. k "Etickému kodexu", který nabídl Český institut pro akreditaci o.p.s.

Jedná se o závazky, které jdou nad rámec povinností stanovených v obecně závazných právních předpisech a mezinárodních normách.

Etický kodex

(klikněte na obrázek pro kompletní dokument ve formátu .pdf)

Ing. Václav Gorgol